Erbjudandehandling avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 april ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) (”Erbjudandet”). Den 27 april 2017 klargjordes av Samhällsbyggnadsbolaget genom ett pressmeddelande att Erbjudandet formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud för att fullgöra den budpliktsskyldighet som tidigare uppkommit för Bolagets dotterbolag SBB i Norden AB (publ). Samhällsbyggnadsbolaget har idag offentliggjort en erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”).

More

Högkullen offentliggör värderingsutlåtande avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud

Detta pressmeddelande offentliggörs av styrelsen för AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) i enlighet punkten IV.3 i takeover-reglerna utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”takeover-reglerna”).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) lämnade den 18 april 2017 ett erbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen (”Erbjudandet”). Den 27 april 2017 klargjordes av Samhällsbyggnadsbolaget att Erbjudandet formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud enligt takeover-reglerna. Klargörandet föranleddes av att Aktiemarknadsnämnden fastställt, genom AMN 2017:16, att det uppkommit budplikt för det av Samhällsbyggnadsbolaget numera helägda dotterbolaget SBB i Norden AB. I enlighet med uttalandet från Aktiemarknadsnämnden fullgör Samhällsbyggnadsbolaget budpliktsskyldigheten i SBB i Nordens ställe.

Samhällsbyggnadsbolaget erbjuder preferensaktieägare i Högkullen två alternativ:

 • en (1) ny preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget för varje fjorton (14) befintliga preferensaktier i Högkullen, alternativt
 • 32,00 SEK kontant per preferensaktie i Högkullen

Samhällsbyggnadsbolaget erbjuder innehavare av teckningsoptioner i Högkullen tre alternativ:

 • tjugoåtta (28) nya stamaktier av serie B i Samhällsbyggnadsbolaget för varje befintlig teckningsoption i Högkullen, alternativt
 • att för tre (3) befintliga teckningsoptioner i Högkullen erhålla en (1) ny preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget, alternativt
 • 150,00 SEK kontant per teckningsoption i Högkullen

Det totala budvärdet för samtliga preferensaktier i Högkullen uppgår till cirka 300 MSEK och det totala budvärdet för samtliga teckningsoptioner i Högkullen uppgår till cirka 141 MSEK. Erbjudandets totala värde uppgår således till cirka 441 MSEK, baserat på kontantalternativet i respektive erbjudande.

Den 15 maj 2017 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget att offentliggörande av erbjudandehandlingen senarelagts samt att acceptfristen för Erbjudandet kommer förlängas. Då vederlaget nu beräknas utbetalas senare än vad som tidigare var kommunicerat medför det att de preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen som väljer det vederlagsalternativ som innebär att de erhåller preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget som vederlag inte kommer att erhålla den preferensaktieutdelning i Samhällsbyggnadsbolaget som annars skulle utbetalats den 10 juli 2017. För att preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare som väljer ett sådant vederlagsalternativ ska få ett värdemässigt oförändrat vederlag kommer dessa att kompenseras kontant.

Som kompensation för de preferensaktieinnehavare i Högkullen som väljer preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget som vederlagsalternativ, kommer en kontant ersättning om 0,35 SEK per erhållen preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget att utbetalas i samband med utbetalning av vederlaget. Den kontanta ersättningen tillsammans med erhållen preferensaktieutdelning från Högkullen med utbetalningsdatum den 25 juli 2017 kommer motsvara den preferensaktieutdelning som annars skulle erhållits från Samhällsbyggnadsbolaget med utbetalningsdatum den 10 juli 2017. Som kompensation för de teckningsoptionsinnehavare som väljer preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget som vederlagsalternativ, kommer en kontant ersättning om 8,75 SEK per erhållen preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget att utbetalas i samband med utbetalning av vederlaget.

För ytterligare information om Erbjudandet, se sbbnorden.se.

 

Närståendeförhållanden och intressekonflikter

Samhällsbyggnadsbolagets helägda dotterbolag SBB i Norden äger 10 000 000 stamaktier i Högkullen, motsvarande 51,6 procent av aktierna och 91,4 procent av rösterna, vilket innebär att Samhällsbyggnadsbolaget är moderbolag till Högkullen. Erbjudandet omfattas därmed av bestämmelserna i avsnitt IV i takeover-reglerna där det bland annat föreskrivs att Högkullens styrelse är skyldig att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från en oberoende expert avseende Erbjudandet, samt att acceptfristen i Erbjudandet ska löpa under minst fyra veckor. Vidare innebär detta att samtliga styrelseledamöter i Högkullen är förhindrade att delta i styrelsens handläggning och beslut i frågor relaterade till Erbjudandet, vilket medför att styrelsen för Högkullen inte kommer uttala sig om Erbjudandet.

 

Fairness opinion

Styrelsen har med anledning ovanstående närståendeförhållande anlitat PwC för att avge en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet i enlighet med IV.3 i takeover-reglerna. Av PwC:s fairness opinion, som bifogas som bilaga till detta pressmeddelande, framgår att PwC anser att Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv är skäligt för Högkullens aktieägare (såvitt avser Erbjudandets vederlag om en (1) nyemitterad preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget för fjorton (14) befintliga preferensaktier i Högkullen), samt skäligt för dess innehavare av teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 16.40 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

AB Högkullen (publ) – Delårsrapport jan - mars 2017

Sammanfattning januari-mars 2017

 • Hyresintäkter uppgick till 28,1 Mkr (21,1)
 • Förvaltningsresultat uppgick till 14,2 Mkr (10,0)
 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 51,9 Mkr (15,6)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 52,7 Mkr (19,5)
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1 923,6 Mkr (1 211,7)

Viktiga händelser under första kvartalet

 • 13 januari 2017 förvärvades Laholm Allarp 2:50, en tomt som skall bebyggas med ett 500 kvm LSS boende under 2017 och ett hyresavtal t.o.m. 2032 finns med ett bolag inom Ambea gruppen.
 • 16 januari 2017 fullföljdes det avtal som ingicks 5 december 2016 där SBB i Norden AB (publ) avsåg att förvärva samtliga stamaktier i AB Högkullen.
 • AB Högkullen fick i och med att SBB blev ny ägare, en ny VD och styrelse. VD och styrelseledamot är Ilija Batljan, övriga i Styrelsen är Lennart Schuss, ordförande och Oscar Lekander, styrelseledamot.

Nyckeltal

2017

2016

2016

2016

2016

2015

Ackumulerat Perioden

31-mars

31-dec

30-sep

30-juni

31-mars

31-dec

Hyresintäkter Tkr

28 137

90 902

66 233

43 071

21 103

37 294

Driftnetto Tkr

23 608

75 971

55 627

35 421

16 732

31 540

Överskottsgrad %

83,9%

83,6%

84,0%

82,2%

79,3%

84,6%

Förvaltningsresultat Tkr

14 160

28 025

36 556

22 432

10 028

20 309

Resultat efter skatt Tkr

52 677

290 491

282 591

126 800

19 514

74 902

Räntabilitet på eget kapital %

54,90%

50,5%

65,9%

40,8%

0

0

Soliditet %

38,0%

27,3%

42,7%

38,8%

34,9%

37,2%

Räntetäckningsgrad ggr

2,8

2,8

4,2

4,2

0

0

Genomsnitlig ränta per bokslutsdatum %

2,40%

2,4%

2,00%

2,00%

1.96%

1,96%

Belåningsgrad %

51,6%

53,2%

47,8%

56,2%

60,8%

57%

Antal uthyrningsbar yta, tusen kvm

93

93

82

79

74

70

Uthyrningsgrad – yta %

100

100

100

100

100

100

Antal fastigheter

186

186

161

157

147

143

Redovisat värde Mkr

1 924

1 864

1 615

1 361

1 211

1 142

Värde kvm

20 684

19 984

19 695

17 227

16 374

16 314

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.


Hela delårsrapporten kan laddas ned här

AB Högkullen (publ) ändrar datum för årsstämma och publicerar årsredovisning för 2016

AB Högkullen (publ) ändrar datum för årsstämma till 29 juni 2017 istället för som tidigare kommunicerats 16 juni 2017.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: hogkullen.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning januari-december 2016

 • Hyresintäkter uppgick till 90,9 mkr ( 37,3)
 • Förvaltningsresultat uppgick till 28 mkr (20,3)
 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 348,9 mkr (67,5)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 290,5 mkr (74,9)
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1864,5 mkr (1142,8)

 • Under perioden har 43 fastigheter (16) förvärvats till ett värde om 395 mkr (138)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • I december förvärvades 25 fastigheter från Rikshem. Fastigheterna ligger i Stockholm, Upplands Väsby. Upplands Bro, Haninge, Nykvarn, Vallentuna och Österåker. Den totala uthyrningsbara ytan är 11 146 kvm och fastighetsvärdet 236 mkr. 64% av fastigheterna hyrs av kommuner och resterande av privata omsorgsföretag.

 • Den planerade noteringen av Bolagets stamaktie som var tänkt till 7 december 2016 ställdes in då Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) erbjöd att förvärva samtliga stamaktier i Bolaget. Avtal slöts 5 december 2016 med tillträdesdag 16 januari 2017. Preferensaktierna i AB Högkullen påverkas inte och kommer att vara noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Nyckeltal2016juli-dec 2015okt-dec 2016okt-dec 2015
Hyresintäkter Tkr90 90237 29424 66919 564
Driftnetto Tkr75 97131 54020 34416 413
Överskottsgrad %83,684,682,584,1
Förvaltningsresultat Tkr28 02520 309-8 53110 178
Resultat efter skatt Tkr290 49174 9027 90050 874
Räntabilitet på eget kapital %50,417,9--
Soliditet %37,437,2--
Räntetäckningsgrad ggr2,84,2--
Genomsnitlig ränta per bokslutsdatum %2,41,96--
Genomsnittlig belåningsgrad %53,25753,257
Antal uthyrningsbar yta, tusen kvm93709370
Uthyrningsgrad - yta %100100100100
Antal uthyrda fastigheter186161186161
Redovisat värde Tkr1 864 5531 142 7751 864 5531 142 775
Värde kvm19 98416 32519 98416 325

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 11.30 CET.


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.