AB Högkullen (publ) – Bokslutskommuniké 2017 – komplettering

Komplettering av pressmeddelande publicerat den 28 februari 2018 kl 08:00

Pressmeddelandet kompletteras med information för det fjärde kvartalet 2017.

Sammanfattning januari-december 2017

  • Hyresintäkter uppgick till 118,7 Mkr (90,9)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 56,8 Mkr (28)
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 170,4 Mkr (348,5)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 176,8 Mkr (290,5)
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 2 172,0 Mkr (1 864,5)
  • Under året har 14 fastigheter (43) förvärvats till ett värde om 108 Mkr (395)

Sammanfattning oktober-december 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 33,8 Mkr (24,7)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 13,4 Mkr (- 8,5)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 83,9 Mkr (23,6)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 73,1 Mkr (7,9)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

I december förvärvades 12 fastigheter. Fastigheterna ligger i Uppsalaområdet, Kungsbacka, Svalöv, Sandviken och Tingsryd. Den totala uthyrningsbara ytan är 8 302 kvm och fastighetsvärdet 92 Mkr. 100% av fastigheterna hyrs av privata omsorgsföretag.

Nyckeltal

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2015

Ackumulerat Perioden

31-dec

30-sept

30-juni

31-mars

31-dec

30-sep

30-juni

31-mars

31-dec

Hyresintäkter Tkr

118 702

84 939

56 425

28 137

90 902

66 233

43 071

21 103

37 294

Driftnetto Tkr

98 114

70 579

46 866

23 608

75 971

55 627

35 421

16 732

31 540

Överskottsgrad %

82,5%

83,1%

83,1%

83,9%

83,6%

84,0%

82,2%

79,3%

84,6%

Förvaltningsresultat Tkr

56 798

43 439

28 096

14 160

28 025

36 556

22 432

10 028

20 309

Resultat efter skatt Tkr

176 755

100 617

82 233

52 677

290 491

282 591

126 800

19 514

74 902

Räntabilitet på eget kapital %

22,5%

14,6%

37,4%

54,90%

50,4%

65,9%

40,8%

0

0

Soliditet %

36,9%

33,4%

39,1%

38,0%

37,4%

42,7%

38,8%

34,9%

37,2%

Räntetäckningsgrad ggr

2,9

2,5

2,6

2,8

2,8

4,2

4,2

0

0

Genomsnittlig ränta per
bokslutsdatum %

3,43%

3,80%

2,72%

2,40%

2,4%

2,00%

2,00%

1.96%

1,96%

Belåningsgrad %

49,2%

51,6%

52,3%

51,6%

53,2%

47,8%

56,2%

60,8%

57,2%

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

104

95

93

93

93

82

79

74

70

Uthyrningsgrad – yta %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Antal fastigheter

200

188

187

187

186

161

157

147

143

Redovisat värde Mkr

2 172

1 987

1 958

1 924

1 864

1 615

1 362

1 211

1 142

Värde per kvm

20 885

20 916

21 054

20 684

19 984

19 695

17 227

16 374

16 314

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD
070 518 39 67
ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.


Hela delårsrapporten kan laddas ned här