AB Högkullen (publ) – Delårsrapport jan - mars 2017

Sammanfattning januari-mars 2017

  • Hyresintäkter uppgick till 28,1 Mkr (21,1)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 14,2 Mkr (10,0)
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 51,9 Mkr (15,6)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 52,7 Mkr (19,5)
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1 923,6 Mkr (1 211,7)

Viktiga händelser under första kvartalet

  • 13 januari 2017 förvärvades Laholm Allarp 2:50, en tomt som skall bebyggas med ett 500 kvm LSS boende under 2017 och ett hyresavtal t.o.m. 2032 finns med ett bolag inom Ambea gruppen.
  • 16 januari 2017 fullföljdes det avtal som ingicks 5 december 2016 där SBB i Norden AB (publ) avsåg att förvärva samtliga stamaktier i AB Högkullen.
  • AB Högkullen fick i och med att SBB blev ny ägare, en ny VD och styrelse. VD och styrelseledamot är Ilija Batljan, övriga i Styrelsen är Lennart Schuss, ordförande och Oscar Lekander, styrelseledamot.

Nyckeltal

2017

2016

2016

2016

2016

2015

Ackumulerat Perioden

31-mars

31-dec

30-sep

30-juni

31-mars

31-dec

Hyresintäkter Tkr

28 137

90 902

66 233

43 071

21 103

37 294

Driftnetto Tkr

23 608

75 971

55 627

35 421

16 732

31 540

Överskottsgrad %

83,9%

83,6%

84,0%

82,2%

79,3%

84,6%

Förvaltningsresultat Tkr

14 160

28 025

36 556

22 432

10 028

20 309

Resultat efter skatt Tkr

52 677

290 491

282 591

126 800

19 514

74 902

Räntabilitet på eget kapital %

54,90%

50,5%

65,9%

40,8%

0

0

Soliditet %

38,0%

27,3%

42,7%

38,8%

34,9%

37,2%

Räntetäckningsgrad ggr

2,8

2,8

4,2

4,2

0

0

Genomsnitlig ränta per bokslutsdatum %

2,40%

2,4%

2,00%

2,00%

1.96%

1,96%

Belåningsgrad %

51,6%

53,2%

47,8%

56,2%

60,8%

57%

Antal uthyrningsbar yta, tusen kvm

93

93

82

79

74

70

Uthyrningsgrad – yta %

100

100

100

100

100

100

Antal fastigheter

186

186

161

157

147

143

Redovisat värde Mkr

1 924

1 864

1 615

1 361

1 211

1 142

Värde kvm

20 684

19 984

19 695

17 227

16 374

16 314

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.


Hela delårsrapporten kan laddas ned här