AB Högkullen (publ) – Delårsrapport jan - mars 2018

Sammanfattning januari-mars 2018

  • Hyresintäkter uppgick till 31,4 Mkr (28,1)

  • Förvaltningsresultat uppgick till 13,0 Mkr (14,2)

  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -9,3 Mkr (51,9)

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,0 Mkr (52,7)

  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 2 170,4 Mkr (2017-12-31 var värdet 2 172,0 Mkr)

Viktiga händelser efter periodens slut

  • I kallelsen till årsstämma i AB Högkullen som publicerades 16 maj 2018 ingår ett förslag till inlösen av samtliga utestående preferensaktier i bolaget. Detta innebär en viss ändring av bolagsordningen och att betalningen för varje inlöst preferensaktie är 33,60 kr. I och med detta kommer även preferensaktien avnoteras från Nasdaq First North.

Nyckeltal

2018

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2015

Ackumulerat Perioden

31-mars

31-dec

30-sept

30-juni

31-mars

31-dec

30-sep

30-juni

31-mars

31-dec

Hyresintäkter Tkr

31 358

118 702

84 939

56 425

28 137

90 902

66 233

43 071

21 103

37 294

Driftnetto Tkr

24 864

98 114

70 579

46 866

23 608

75 971

55 627

35 421

16 732

31 540

Överskottsgrad %

79,3%

82,5%

83,1%

83,1%

83,9%

83,6%

84,0%

82,2%

79,3%

84,6%

Förvaltningsresultat Tkr

12 956

56 798

43 439

28 096

14 160

28 025

36 556

22 432

10 028

20 309

Resultat efter skatt Tkr

14 031

176 755

100 617

82 233

52 677

290 491

282 591

126 800

19 514

74 902

Räntabilitet på
eget kapital %

17,1%

22,5%

14,6%

37,4%

54,9%

50,5%

65,9%

40,8%

0

0

Soliditet %

40,2%

36,9%

33,4%

39,1%

38,0%

27,3%

42,7%

38,8%

34,9%

37,2%

Räntetäckningsgrad ggr

2,7

2,9

2,5

2,6

2,8

2,8

4,2

4,2

0

0

Genomsnittlig ränta per
bokslutsdatum %

2,0%

3,43%

3,80%

2,72%

2,40%

2,4%

2,00%

2,00%

1.96%

1,96%

Belåningsgrad %

51,6%

49,2%

51,6%

52,3%

51,6%

53,2%

47,8%

56,2%

60,8%

57,2%

Uthyrningsbar yta,
tusen kvm

104

104

95

93

93

93

82

79

74

70

Uthyrningsgrad – yta %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Antal fastigheter

200

200

187

186

186

186

161

157

147

143

Redovisat värde Mkr

2 170

2 172

1 987

1 958

1 924

1 864

1 615

1 362

1 211

1 142

Värde per kvm

20 865

20 885

20 916

21 054

20 684

19 984

19 695

17 227

16 374

16 314

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 14.15 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.


Hela delårsrapporten kan laddas ned här