AB Högkullen (publ) höll årsstämma i Stockholm

AB Högkullen (publ) höll idag årsstämma i Stockholm.

Årsstämman beslöt om utdelning till preferensaktieägarna med 22,47 kronor per preferensaktie av serie A, totalt 21 065 625 kronor. Utbetalningen av utdelningen på preferensaktie skall enligt bolagsordningen ske kvartalsvis. Första utbetalning, 10,47 kronor per aktie, sker den 28 oktober. Ingen utdelning lämnas till bolagets stamaktieägare.

Stämman beslöt vidare att ändra styrelsens säte till Göteborg samt att räkenskapsåret skall vara 1 januari till 31 december. Det innebär att innevarande räkenskapsår förkortas och anpassas till övriga bolag i koncernen.

Till styrelse omvaldes Pär-Ola Mannefred, Thomas Kjessler samt Per-Olof Persson. Inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.

Revisionsbolaget KPMG omväljs som revisor. KPMG har meddelat att Mathias Arvidsson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.