Årsredovisning för AB Högkullen (publ) publiceras idag

Högkullen presenterar idag årsredovisningen för 2015. I jämförelse med den bokslutskommuniké som lämnades den 25 februari föreligger skillnader som förklaras i det följande.

Värdeförändringar för fastigheter i bokslutet 30 juni 2015 har räknats om och anpassats till IFRS då det bokslutet inte upprättats i enlighet med IFRS. Beslut om att tillämpa IFRS togs under hösten. Justeringar har gjorts av den initiala förvärvsanalysen och de skattemässiga restvärdena för fastigheterna. Justeringarna till följd av detta redovisades inte fullständigt i bokslutskommunikén.

Fastighetsvärdet uppgår till 1 200 000 Tkr, varav 1 142 775 Tkr redovisas i beräkningen av värdeförändringen i enlighet med IFRS’ regelverk om beräkning av verkligt värde per enskild fastighet. Resterande 57 225 Tkr utgör en portföljpremie som får anses utgöra ett latent övervärde för fastigheterna. Uppdelningen enligt ovan gjordes inte i bokslutskommunikén. Värdeförändringen är i årsredovisningen medför också en förändring av uppskjuten skatt.
Årsredovisningen finns i sin helhet på bolagets hemsida.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.