Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning januari-december 2016

  • Hyresintäkter uppgick till 90,9 mkr ( 37,3)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 28 mkr (20,3)
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 348,9 mkr (67,5)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 290,5 mkr (74,9)
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1864,5 mkr (1142,8)

  • Under perioden har 43 fastigheter (16) förvärvats till ett värde om 395 mkr (138)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  • I december förvärvades 25 fastigheter från Rikshem. Fastigheterna ligger i Stockholm, Upplands Väsby. Upplands Bro, Haninge, Nykvarn, Vallentuna och Österåker. Den totala uthyrningsbara ytan är 11 146 kvm och fastighetsvärdet 236 mkr. 64% av fastigheterna hyrs av kommuner och resterande av privata omsorgsföretag.

  • Den planerade noteringen av Bolagets stamaktie som var tänkt till 7 december 2016 ställdes in då Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) erbjöd att förvärva samtliga stamaktier i Bolaget. Avtal slöts 5 december 2016 med tillträdesdag 16 januari 2017. Preferensaktierna i AB Högkullen påverkas inte och kommer att vara noterat på Nasdaq First North Stockholm.

Nyckeltal2016juli-dec 2015okt-dec 2016okt-dec 2015
Hyresintäkter Tkr90 90237 29424 66919 564
Driftnetto Tkr75 97131 54020 34416 413
Överskottsgrad %83,684,682,584,1
Förvaltningsresultat Tkr28 02520 309-8 53110 178
Resultat efter skatt Tkr290 49174 9027 90050 874
Räntabilitet på eget kapital %50,417,9--
Soliditet %37,437,2--
Räntetäckningsgrad ggr2,84,2--
Genomsnitlig ränta per bokslutsdatum %2,41,96--
Genomsnittlig belåningsgrad %53,25753,257
Antal uthyrningsbar yta, tusen kvm93709370
Uthyrningsgrad - yta %100100100100
Antal uthyrda fastigheter186161186161
Redovisat värde Tkr1 864 5531 142 7751 864 5531 142 775
Värde kvm19 98416 32519 98416 325

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 11.30 CET.


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

Rättelse till pressmeddelandet ” AB Högkullen (publ) har valt ny styrelse och VD”

I pressmeddelandet ”AB Högkullen (publ) har valt ny styrelse och VD” som skickades ut den 16 februari 2017 saknades bland annat en presentation av de valda styrelseledamöterna. Nedan återfinns det kompletterade och reviderade pressmeddelandet.


AB Högkullen (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) den 16 februari 2017 beslutades i enlighet med i kallelsen redovisat förslag att till nya styrelseledamöter välja Lennart Schuss, Ilija Batljan och Oscar Lekander. Lennart Schuss valdes till styrelseordförande. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Ilija Batljan till ny VD, varigenom Pär-Ola Mannefred entledigades från sitt uppdrag.

Bakgrunden till valet av ny styrelse och verkställande direktör är att Högkullens stamaktieägare den 5 december 2016 ingick avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) om att sälja samtliga utestående stamaktier i Högkullen till SBB. Avtalet fullföljdes den 16 januari 2017, varefter Högkullen är ett dotterbolag till SBB.


Presentation av styrelsen

Lennart Schuss, styrelseordförande

Född 1952

Lennart har bred erfarenhet från finans- och fastighetsbranschen, både som rådgivare och entreprenör. Lennart är medgrundare av Gimmel Fastigheter, Catella Corporate Finance, ESWÖ & Partner Fondkommission och Stockholm Fondkommission.

Lennart är styrelseordförande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Gimmel Fastigheter AB, rådgivare till Genesta Fastighetsfonder samt ordförande för Swedish Society of Friends of the Weizmann Institute of Science.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.


Ilija Batljan, styrelseledamot och verkställande direktör

Född 1967

Ilija är verkställande direktör i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och även dess grundare. Vice VD och chef för affärsutveckling vid Rikshem AB 2011 – 2016. Landstingsråd i Stockholms Läns landsting 2010-2011, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn 2005-2010, Departementsråd, Regeringskansliet 2001-2004. Ilija har bl.a. varit ordförande för Södertorns Högskola och ledamot i Teligent Telecom, samt arbetat för Interamerikanska utvecklingsbanken och varit gästforskare på EU-kommissionen, DG ECFIN.

Ilija är verkställande direktör i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), styrelseordförande i Cryptzone Group AB (tidigare noterat på First North), ledamot i Cryptzone Worldwide Inc, och Phoniro Systems AB.

Utbildning: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet.


Oscar Lekander, styrelseledamot

Född 1985

Oscar är affärsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). Oscar har tidigare arbetat som transaktionschef på Rikshem AB 2014-2016 och analytiker på NAI Svefa.

Utbildning: Magisterexamen i fastighet och finans, The University of Hong Kong. Kandidatexamen, fastighet och finans KTH, Stockholm.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 11.30 CET.


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.