Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Högkullen (publ)

Aktiebolaget Högkullen (publ) höll den 29 juni 2017 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2016, dvs. att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 2,40 kr per preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning.

Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 25 juli 2017, 25 oktober 2017, 25 januari 2018 samt 25 april 2018, med utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 0,60 kr) per utbetalningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen inte ska utgå. Vidare beslutades att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter. För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs till ordinarie styrelseledamöter genom omval Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar Lekander.

Till styrelsens ordförande utsågs Lennart Schuss.

Revisionsbolaget EY, med den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor, utsågs till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningen ändras dels avseende § 2, Styrelsens säte, dels avseende § 11, Kallelse till bolagsstämma. Ändringarna innebär följande nya lydelser.

Ny lydelse i § 2:
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Ny lydelse i § 11, första stycket, andra meningen:
Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“Samhällsbyggnadsbolaget” eller “Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 30 juni 2017, varvid följande beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om vinstutdelning

Stämman beslutade att Bolagets resultat enligt den vid årsstämman den 27 april 2017 fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med följande. Vinstutdelning ska lämnas till ägarna av preferensaktier med ett belopp om 35 kr per preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Utbetalningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2017 (avstämningsdag 5 juli 2017), 10 oktober 2017 (avstämningsdag 5 oktober 2017), 10 januari 2018 (avstämningsdag 5 januari 2018) samt 10 april 2018 (avstämningsdag 5 april 2018), med utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 8,75 kr) per utbetalningsdag.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com ). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se .

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Högkullen (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Högkullen (publ), org.nr 559002-5465, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 kl. 13.00 hos bolaget på adress Arkivgatan 9D, Göteborg.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 22 juni 2017,

dels senast torsdagen den 22 juni 2017 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde skriftligen till bolaget på adress: AB Högkullen, c/o Samhällsbyggnadsbolaget, Strandvägen 3, 114 51 Stockholm, Att: Linus Eklund, eller per epost till info@sbbnorden.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast vid inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget på ovan angiven adress och på bolagets webbplats, www.hogkullen.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (rösträttsregistrering). Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 22 juni 2017 då sådan registrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
  och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 13. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
 14. Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2016. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 2,40 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 25 juli 2017, 25 oktober 2017, 25 januari 2018 samt 25 april 2018, med utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 0,60 kr) per utbetalningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Till styrelsen föreslås inget arvode utgå. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor (punkt 12)

Följande förslag till ny styrelse och revisor har presenterats för bolaget.

Förslaget innebär att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan några suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter har föreslagits omval av Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar Lekander. Lennart Schuss har föreslagits till styrelsens ordförande.

Förslaget innebär vidare nyval av revisionsbolaget EY såsom revisor. Enligt EY kommer auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig vara huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras dels avseende § 2, Styrelsens säte, dels avseende § 11, Kallelse till bolagsstämma.

Ny lydelse i § 2:

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Ny lydelse i § 11, första stycket, andra meningen:

Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets webbplats www.hogkullen.se.

Stockholm i juni  2017

Aktiebolaget Högkullen (publ)
Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Erbjudandehandling avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 april ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) (”Erbjudandet”). Den 27 april 2017 klargjordes av Samhällsbyggnadsbolaget genom ett pressmeddelande att Erbjudandet formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud för att fullgöra den budpliktsskyldighet som tidigare uppkommit för Bolagets dotterbolag SBB i Norden AB (publ). Samhällsbyggnadsbolaget har idag offentliggjort en erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”).

More

Högkullen offentliggör värderingsutlåtande avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud

Detta pressmeddelande offentliggörs av styrelsen för AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) i enlighet punkten IV.3 i takeover-reglerna utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”takeover-reglerna”).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) lämnade den 18 april 2017 ett erbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen (”Erbjudandet”). Den 27 april 2017 klargjordes av Samhällsbyggnadsbolaget att Erbjudandet formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud enligt takeover-reglerna. Klargörandet föranleddes av att Aktiemarknadsnämnden fastställt, genom AMN 2017:16, att det uppkommit budplikt för det av Samhällsbyggnadsbolaget numera helägda dotterbolaget SBB i Norden AB. I enlighet med uttalandet från Aktiemarknadsnämnden fullgör Samhällsbyggnadsbolaget budpliktsskyldigheten i SBB i Nordens ställe.

Samhällsbyggnadsbolaget erbjuder preferensaktieägare i Högkullen två alternativ:

 • en (1) ny preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget för varje fjorton (14) befintliga preferensaktier i Högkullen, alternativt
 • 32,00 SEK kontant per preferensaktie i Högkullen

Samhällsbyggnadsbolaget erbjuder innehavare av teckningsoptioner i Högkullen tre alternativ:

 • tjugoåtta (28) nya stamaktier av serie B i Samhällsbyggnadsbolaget för varje befintlig teckningsoption i Högkullen, alternativt
 • att för tre (3) befintliga teckningsoptioner i Högkullen erhålla en (1) ny preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget, alternativt
 • 150,00 SEK kontant per teckningsoption i Högkullen

Det totala budvärdet för samtliga preferensaktier i Högkullen uppgår till cirka 300 MSEK och det totala budvärdet för samtliga teckningsoptioner i Högkullen uppgår till cirka 141 MSEK. Erbjudandets totala värde uppgår således till cirka 441 MSEK, baserat på kontantalternativet i respektive erbjudande.

Den 15 maj 2017 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget att offentliggörande av erbjudandehandlingen senarelagts samt att acceptfristen för Erbjudandet kommer förlängas. Då vederlaget nu beräknas utbetalas senare än vad som tidigare var kommunicerat medför det att de preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen som väljer det vederlagsalternativ som innebär att de erhåller preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget som vederlag inte kommer att erhålla den preferensaktieutdelning i Samhällsbyggnadsbolaget som annars skulle utbetalats den 10 juli 2017. För att preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare som väljer ett sådant vederlagsalternativ ska få ett värdemässigt oförändrat vederlag kommer dessa att kompenseras kontant.

Som kompensation för de preferensaktieinnehavare i Högkullen som väljer preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget som vederlagsalternativ, kommer en kontant ersättning om 0,35 SEK per erhållen preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget att utbetalas i samband med utbetalning av vederlaget. Den kontanta ersättningen tillsammans med erhållen preferensaktieutdelning från Högkullen med utbetalningsdatum den 25 juli 2017 kommer motsvara den preferensaktieutdelning som annars skulle erhållits från Samhällsbyggnadsbolaget med utbetalningsdatum den 10 juli 2017. Som kompensation för de teckningsoptionsinnehavare som väljer preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget som vederlagsalternativ, kommer en kontant ersättning om 8,75 SEK per erhållen preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget att utbetalas i samband med utbetalning av vederlaget.

För ytterligare information om Erbjudandet, se sbbnorden.se.

 

Närståendeförhållanden och intressekonflikter

Samhällsbyggnadsbolagets helägda dotterbolag SBB i Norden äger 10 000 000 stamaktier i Högkullen, motsvarande 51,6 procent av aktierna och 91,4 procent av rösterna, vilket innebär att Samhällsbyggnadsbolaget är moderbolag till Högkullen. Erbjudandet omfattas därmed av bestämmelserna i avsnitt IV i takeover-reglerna där det bland annat föreskrivs att Högkullens styrelse är skyldig att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från en oberoende expert avseende Erbjudandet, samt att acceptfristen i Erbjudandet ska löpa under minst fyra veckor. Vidare innebär detta att samtliga styrelseledamöter i Högkullen är förhindrade att delta i styrelsens handläggning och beslut i frågor relaterade till Erbjudandet, vilket medför att styrelsen för Högkullen inte kommer uttala sig om Erbjudandet.

 

Fairness opinion

Styrelsen har med anledning ovanstående närståendeförhållande anlitat PwC för att avge en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet i enlighet med IV.3 i takeover-reglerna. Av PwC:s fairness opinion, som bifogas som bilaga till detta pressmeddelande, framgår att PwC anser att Erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv är skäligt för Högkullens aktieägare (såvitt avser Erbjudandets vederlag om en (1) nyemitterad preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget för fjorton (14) befintliga preferensaktier i Högkullen), samt skäligt för dess innehavare av teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 16.40 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.