Högkullen AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Högkullen (publ) kallar till extra bolagsstämma syftande till att välja ny styrelse med anledning av att bolaget har nya ägare.

Aktieägarna i Aktiebolaget Högkullen (publ), org.nr 559002-5465, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2017 kl. 12.00 hos bolaget på adress Viktor Rydbergsgatan 14, Göteborg.


Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 februari 2017,

dels senast fredagen den 10 februari 2017 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde skriftligen till bolaget på adress: AB Högkullen, c/o Samhällsbyggnadsbolaget, Strandvägen 3, 114 51 Stockholm, Att: Linus Eklund, eller per epost till info@sbbnorden.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast vid inpassering vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (rösträttsregistrering). Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före fredagen den 10 februari 2017 då sådan registrering ska vara verkställd.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Framläggande och godkännande av dagordning

5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelse

8. Bolagsstämmans avslutande


Val av styrelse

Följande förslag till ny styrelse har presenterats för bolaget.

Förslaget innebär att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan några suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter har föreslagits Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar Lekander. Lennart Schuss har föreslagits till styrelsens ordförande.

Stockholm i februari 2017

Styrelsen.

Denna information är sådan information som AB Högkullen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 17.00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), tel 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB grundades 2016 av PhD Ilija Batljan. Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i Samhällsbyggnadsbolaget.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har idag tillträtt AB Högkullen (publ)

Högkullens stamaktieägare ingick avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) den 5 december 2016 om att sälja samtliga utestående stamaktier i Högkullen till SBB. Avtalet fullföljdes idag som planerat.

Preferensaktien i Högkullen påverkas inte av Transaktionen och kommer initialt fortsätta att vara noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) kommenterar:
”Vi är glada att allt gått enligt plan. Vi kommer inom kort att presentera ett erbjudande till preferensaktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Högkullen.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija Batljan, VD, 070-518 39 67
Pär-Ola Mannefred,  0705-12 70 17.

 

Denna information

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017 kl. 17.00 CET.

Högkullen förvärvar ytterligare fastigheter från Rikshem

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av ytterligare fem fastigheter. Fyra av fastigheterna är belägna i Stockholm samt en i Botkyrka. Tilläggsaffären från Rikshem stärker Högkullens närvaro i Stockholmsregionen ytterligare.

Fastigheterna inrymmer bostäder och lokaler för verksamhet och utbildning inom LSS och SoL. Den totala uthyrningsbara ytan är 1 263 kvm. Hyresvärdet uppgår till 1,8 Mkr och fastighetsvärdet till 26,1 Mkr.

Den 17 oktober 2016 meddelade Högkullen att bolaget förvärvat 20 omsorgsfastigheter från Rikshem, vilka tillträddes den 15 december.

Denna information är sådan information som AB Högkullen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 16.00 CET.

Högkullen återkallar erbjudandet om notering av stamaktier med anledning av att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingått avtal om att förvärva bolaget

Den 24 november 2016 offentliggjorde AB Högkullen (publ) (”Högkullen” eller ”Bolaget”) ett erbjudande till allmänheten att förvärva stamaktier i samband med en notering på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) med planerad första dag för handel den 7 december 2016. Med anledning av att Högkullens stamaktieägare (”Ägarna”) den 5 december 2016 ingått avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) om att sälja samtliga utestående stamaktier i Högkullen (”Transaktionen”) till SBB, har styrelsen i Högkullen och Ägarna beslutat att återkalla Erbjudandet.

More

Högkullen offentliggör prospekt avseende notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier

Tidigare idag offentliggjorde AB Högkullen (publ) (“Högkullen” eller “Bolaget”) att styrelsen och ägarna av Bolaget har beslutat att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier den 7 december 2016. Prospektet avseende noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och såväl prospektet som anmälningssedlar kan erhållas från SEBs kontor samt beställas från Högkullen. Prospektet finns även tillgängligt på Högkullens hemsida (www.hogkullen.se), ABG Sundal Colliers hemsida under sektionen ”ongoing transactions” (www.abgsc.com), SEB:s hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses), samt Nordnets hemsida (www.nordnet.se). Anmälningssedel kommer också finnas tillgänglig på Högkullens och SEB:s ovan nämnda hemsidor. Anmälan kan även göras via Nordnet. För ytterligare information hänvisas till prospektet.

More