Avstämningsdag för inlösen av preferensaktier ändrad till 20 juli 2018

Den 18 juli 2018 beslutade årsstämman i Aktiebolaget Högkullen (publ) (”Bolaget” eller ”Högkullen”) att lösa in samtliga 9 375 000 utestående Preferensaktier (”Indragningen”) i enlighet med § 7 i Bolagets bolagsordning. Den 18 juli 2018 har ansökan skickats till Bolagsverket för att registrera Indragningen. Årsstämman i Bolaget har beslutat om avstämningsdag den 19 juli 2018, men har samtidigt bemyndigat VD, eller den VD utser, att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. I enlighet med detta har avstämningsdagen ändrats till den 20 juli 2018 för att möjliggöra registrering hos Euroclear Sweden AB då dessa inte kan genomföra Indragningen innan Indragningen har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen i Högkullen har den 18 juli 2018 beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets Preferensaktie.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.