Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning januari-december 2016

  • Hyresintäkter uppgick till 90,9 mkr ( 37,3)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 28 mkr (20,3)
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 348,9 mkr (67,5)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 290,5 mkr (74,9)
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1864,5 mkr (1142,8)

  • Under perioden har 43 fastigheter (16) förvärvats till ett värde om 395 mkr (138)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

  • I december förvärvades 25 fastigheter från Rikshem. Fastigheterna ligger i Stockholm, Upplands Väsby. Upplands Bro, Haninge, Nykvarn, Vallentuna och Österåker. Den totala uthyrningsbara ytan är 11 146 kvm och fastighetsvärdet 236 mkr. 64% av fastigheterna hyrs av kommuner och resterande av privata omsorgsföretag.

  • Den planerade noteringen av Bolagets stamaktie som var tänkt till 7 december 2016 ställdes in då Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) erbjöd att förvärva samtliga stamaktier i Bolaget. Avtal slöts 5 december 2016 med tillträdesdag 16 januari 2017. Preferensaktierna i AB Högkullen påverkas inte och kommer att vara noterat på Nasdaq First North Stockholm.

[table id=Nyckeltal-16 /]

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 11.30 CET.


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.