AB Högkullen (publ) – Delårsrapport jan - sept 2017

Sammanfattning januari-sept 2017

 • Hyresintäkter uppgick till 84.9 Mkr (66,2)
 • Förvaltningsresultat uppgick till 43,4 Mkr (36,6)
 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till
  86,5 Mkr (325,3)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick
  till 100,6 Mkr (282,6)
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick
  till 1 986,7 Mkr (1 615,0)

Viktiga händelser under perioden

 • 13 januari 2017 förvärvades Laholm Allarp 2:50, en tomt som skall bebyggas med ett 500 kvm LSS boende under 2017. Ett nytt hyresavtal t.o.m. 2032 finns med ett bolag inom Ambea-gruppen.
 • 16 januari 2017 fullföljdes det avtal som ingicks
  5 december 2016 där SBB i Norden AB (publ) avsåg att förvärva samtliga stamaktier i AB Högkullen (publ).
 • Högkullen fick, i och med den nya ägaren, en ny VD och styrelse. VD och styrelseledamot är Ilija Batljan, övriga i styrelsen är Lennart Schuss, ordförande och Oscar Lekander, styrelseledamot.
 • 18 april 2017 lämnade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen.
 • På bolagets årsstämma valdes revisionsfirman EY till nya revisorer och huvudansvarig revisor är Ingemar Rindstig.
 • Den 14 augusti 2017 förvärvades en LSS fastighet av Ambea Fastighets Holding AB. Fastigheten ligger i Grästorp och inrymmer LSS -bostäder. Den uthyrningsbara  ytan är 2032 kvm och fastigheten hyrs i sin helhet av ett omsorgsföretag på 15 år.
 • Acceptfristen för uppköpserbjudandet till innehavarna av preferensaktier och teckningsoptioner löpte ut i augusti. Erbjudandet accepterades i sådan utsträckning att SBB efter fullgörandet kontrollerar 77,95 procent av aktierna, 96,10 procent av rösterna och 97,46 procent av teckningsoptionerna i Högkullen.

Nyckeltal

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2015

Ackumulerat Perioden

30-sept

30-juni

31-mars

31-dec

30-sep

30-juni

31-mars

31-dec

Hyresintäkter Tkr

84 939

56 425

28 137

90 902

66 233

43 071

21 103

37 294

Driftnetto Tkr

70 579

46 866

23 608

75 971

55 627

35 421

16 732

31 540

Överskottsgrad %

83,1%

83,1%

83,9%

83,6%

84,0%

82,2%

79,3%

84,6%

Förvaltningsresultat Tkr

43 439

28 096

14 160

28 025

36 556

22 432

10 028

20 309

Resultat efter skatt Tkr

100 617

82 233

52 677

290 491

282 591

126 800

19 514

74 902

Räntabilitet på eget kapital %

14,6%

37,4%

54,90%

50,5%

65,9%

40,8%

0

0

Soliditet %

33,4%

39,1%

38,0%

27,3%

42,7%

38,8%

34,9%

37,2%

Räntetäckningsgrad ggr

2,5

2,6

2,8

2,8

4,2

4,2

0

0

Genomsnittlig ränta per
bokslutsdatum %

3,80%

2,72%

2,40%

2,4%

2,00%

2,00%

1.96%

1,96%

Belåningsgrad %

51,6%

52,3%

51,6%

53,2%

47,8%

56,2%

60,8%

57,2%

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

95

93

93

93

82

79

74

70

Uthyrningsgrad – yta %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Antal fastigheter

187

186

186

186

161

157

147

143

Redovisat värde Mkr

1 987

1 958

1 924

1 864

1 615

1 362

1 211

1 142

Värde per kvm

20 916

21 054

20 684

19 984

19 695

17 227

16 374

16 314

Datumet för bokslutskommunikén 2017 har flyttats från 23 februari 2018 till 28 februari 2018. Detta görs för att vara i linje med datumet för SBB´s  bokslutskommuniké.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 08.00 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.


Hela delårsrapporten kan laddas ned här

AB Högkullen (publ) – Delårsrapport jan - juni 2017

Sammanfattning januari-juni 2017

 • Hyresintäkter uppgick till 56,4 Mkr (43,1)

 • Förvaltningsresultat uppgick till 28,1 Mkr (22,4)

 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till
  77,9 Mkr (140,8)

 • Periodens resultat efter skatt uppgick
  till 82,2 Mkr (126,8)

 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick
  till 1 957,6 Mkr (1 361,9)

Händelser efter periodens utgång

 • Den 14 augusti 2017 förvärvades en LSS fastighet av Ambea Fastighets Holding AB. Fastigheten ligger i Grästorp och inrymmer LSS -bostäder. Den uthyrningsbara  ytan är 2032 kvm och fastigheten hyrs i sin helhet av ett omsorgsföretag på 15 år.

 • Acceptfristen för uppköpserbjudandet till innehavarna av preferensaktier och teckningsoptioner löpte ut i augusti. Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att SBB efter fullgörandet kommer att kontrollera 77,95 procent av aktierna, 96,09 procent av rösterna och 97,46 procent av teckningsoptionerna i Högkullen.

Viktiga händelser under första halvåret

 • 13 januari 2017 förvärvades Laholm Allarp 2:50, en tomt som skall bebyggas med ett 500 kvm LSS boende under 2017. Ett nytt hyresavtal t.o.m. 2032 finns med ett bolag inom Ambea gruppen.

 • 16 januari 2017 fullföljdes det avtal som ingicks
  5 december 2016 där SBB i Norden AB (publ) avsåg att förvärva samtliga stamaktier i AB Högkullen (publ).

 • Högkullen fick, i och med den nya ägaren, en ny VD och styrelse. VD och styrelseledamot är Ilija Batljan, övriga i styrelsen är Lennart Schuss, ordförande och Oscar Lekander, styrelseledamot.

 • 18 april 2017 lämnade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen.

 • På bolagets årsstämma valdes revisionsfirman EY till nya revisorer och huvudansvarig revisor är Ingemar Rindstig.

Nyckeltal

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2015

Ackumulerat Perioden

30-juni

31-mars

31-dec

30-sep

30-juni

31-mars

31-dec

Hyresintäkter Tkr

56 425

28 137

90 902

66 233

43 071

21 103

37 294

Driftnetto Tkr

46 866

23 608

75 971

55 627

35 421

16 732

31 540

Överskottsgrad %

83,1%

83,9%

83,6%

84,0%

82,2%

79,3%

84,6%

Förvaltningsresultat Tkr

28 096

14 160

28 025

36 556

22 432

10 028

20 309

Resultat efter skatt Tkr

82 233

52 677

290 491

282 591

126 800

19 514

74 902

Räntabilitet på eget kapital %

37,4%

54,90%

50,5%

65,9%

40,8%

0

0

Soliditet %

39,1%

38,0%

27,3%

42,7%

38,8%

34,9%

37,2%

Räntetäckningsgrad ggr

2,6

2,8

2,8

4,2

4,2

0

0

Genomsnittlig ränta per
bokslutsdatum %

2,72%

2,40%

2,4%

2,00%

2,00%

1.96%

1,96%

Belåningsgrad %

52,3%

51,6%

53,2%

47,8%

56,2%

60,8%

57,2%

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

93

93

93

82

79

74

70

Uthyrningsgrad – yta %

100

100

100

100

100

100

100

Antal fastigheter

186

186

186

161

157

147

143

Redovisat värde Mkr

1 958

1 924

1 864

1 615

1 362

1 211

1 142

Värde per kvm

21 054

20 684

19 984

19 695

17 227

16 374

16 314

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.


Hela delårsrapporten kan laddas ned här

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Högkullen (publ)

Aktiebolaget Högkullen (publ) höll den 29 juni 2017 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2016, dvs. att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 2,40 kr per preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning.

Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 25 juli 2017, 25 oktober 2017, 25 januari 2018 samt 25 april 2018, med utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 0,60 kr) per utbetalningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2016.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen inte ska utgå. Vidare beslutades att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter. För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs till ordinarie styrelseledamöter genom omval Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar Lekander.

Till styrelsens ordförande utsågs Lennart Schuss.

Revisionsbolaget EY, med den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor, utsågs till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningen ändras dels avseende § 2, Styrelsens säte, dels avseende § 11, Kallelse till bolagsstämma. Ändringarna innebär följande nya lydelser.

Ny lydelse i § 2:
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Ny lydelse i § 11, första stycket, andra meningen:
Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“Samhällsbyggnadsbolaget” eller “Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 30 juni 2017, varvid följande beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om vinstutdelning

Stämman beslutade att Bolagets resultat enligt den vid årsstämman den 27 april 2017 fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med följande. Vinstutdelning ska lämnas till ägarna av preferensaktier med ett belopp om 35 kr per preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Utbetalningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2017 (avstämningsdag 5 juli 2017), 10 oktober 2017 (avstämningsdag 5 oktober 2017), 10 januari 2018 (avstämningsdag 5 januari 2018) samt 10 april 2018 (avstämningsdag 5 april 2018), med utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 8,75 kr) per utbetalningsdag.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com ). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se .