Avstämningsdag för inlösen av preferensaktier ändrad till 20 juli 2018

Den 18 juli 2018 beslutade årsstämman i Aktiebolaget Högkullen (publ) (”Bolaget” eller ”Högkullen”) att lösa in samtliga 9 375 000 utestående Preferensaktier (”Indragningen”) i enlighet med § 7 i Bolagets bolagsordning. Den 18 juli 2018 har ansökan skickats till Bolagsverket för att registrera Indragningen. Årsstämman i Bolaget har beslutat om avstämningsdag den 19 juli 2018, men har samtidigt bemyndigat VD, eller den VD utser, att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. I enlighet med detta har avstämningsdagen ändrats till den 20 juli 2018 för att möjliggöra registrering hos Euroclear Sweden AB då dessa inte kan genomföra Indragningen innan Indragningen har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen i Högkullen har den 18 juli 2018 beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets Preferensaktie.

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Kommuniké från årsstämma i AB Högkullen (publ): beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier

Aktiebolaget Högkullen (publ) höll den 18 juli 2018 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2017, dvs. att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 2,40 kr per preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning.

Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 25 juli 2018, 25 oktober 2018, 25 januari 2019 samt 25 april 2019, med utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 0,60 kr) per utbetalningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen inte ska utgå. Vidare beslutades att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter. För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs till ordinarie styrelseledamöter genom omval Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar Lekander.

Till styrelsens ordförande utsågs Lennart Schuss.

Revisionsbolaget EY, med den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor, utsågs till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningen ändras dels avseende § 4, Gränserna för aktiekapitalet, dels avseende § 5, Gränserna för antalet aktier. Ändringarna innebär följande nya lydelser.

Ny lydelse i § 4:

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Ny lydelse i § 5, första stycket:

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

Inlösen av preferensaktier och fondemission

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 468 750 kr genom indragning av samtliga 9 375 000 utestående preferensaktier av serie A för återbetalning till aktieägarna i enlighet med § 7 i bolagsordningen. Betalning för varje inlöst preferensaktie ska vara 33,60 kr varav 0,05 kr utgör aktiekapital och resterande 33,55 kr tas från fritt eget kapital. Preferensaktier som innehas av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) dras in utan återbetalning. För övriga preferensaktier ska utbetalas sammanlagt ca 127 mkr.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd. Avstämningsdag för inlösen blir den 19 juli 2018. Inlösenlikviden förväntas utbetalas den 24 juli 2018. Efter genomförd inlösen kommer bolaget inte längre ha några utestående preferensaktier. Dessa kommer därför att avnoteras.

Stämman beslutade samtidigt att återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Genom fondemission ökas bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande minskningsbeloppet.

 

Hela kommunikén finns för nedladdning här: För investerare > Bolagsinformation och Rapporter > Aktuell information och kallelser


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 14.14 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

Kallelse till ny Årsstämma 18 juli 2018

Ny årsstämma i AB Högkullen (publ)

Då det i efterhand uppmärksammats att det uppstått ett tekniskt fel i samband med kallelsen till den årsstämma som hölls i AB Högkullen (publ) den 15 juni 2018 har styrelsen beslutat att kalla till årsstämman på nytt. Den nya kallelsen framgår nedan.

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Högkullen (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Högkullen (publ), org.nr 559002-5465, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 juli 2018 kl. 13.00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 juli 2018,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 12 juli 2018, under adress: AB Högkullen,
c/o Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Att: Årsstämma 2018, Strandvägen 3, 1tr, 114 51 Stockholm, E-post: event@sbbnorden.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast vid inpassering vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget på ovan angiven adress och på bolagets webbplats, www.hogkullen.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (rösträttsregistrering). Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 12 juli 2018 då sådan registrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämmans öppnande

Val av ordförande vid stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Framläggande och godkännande av dagordning

Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till inlösen av preferensaktier

Bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 2,40 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 25 juli 2018, 25 oktober 2018, 25 januari 2019 samt 25 april 2019, med utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 0,60 kr) per utbetalningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Till styrelsen föreslås inget arvode utgå. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor (punkt 12)

Följande förslag till val av styrelse och revisor har presenterats för bolaget.

Förslaget innebär att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan några suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter har föreslagits omval av Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar Lekander. Lennart Schuss har föreslagits till styrelsens ordförande.

Förslaget innebär vidare omval av revisionsbolaget EY såsom revisor med auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen (punkt 13)

I syfte att genomföra inlösen av preferensaktier föreslår styrelsen att bolagets bolagsordning ändras avseende gränserna för aktiekapitalet samt gränserna för antalet aktier.

Nya gränser för aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr. Nya gränser för antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 st. och högst 40 000 000 st.

Inlösen av preferensaktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att minska bolagets aktiekapital med 468 750 kr genom indragning av samtliga 9 375 000 utestående preferensaktier av serie A för återbetalning till aktieägarna i enlighet med § 7 i bolagsordningen. Betalning för varje inlöst preferensaktie ska vara 33,60 kr varav 0,05 kr utgör aktiekapital och resterande 33,55 kr tas från fritt eget kapital. Preferensaktier som innehas av koncernmoderbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), 5 588 636 stycken, ska dras in utan återbetalning. För de övriga aktieägarnas 3 786 364 preferensaktier ska utbetalas sammanlagt 127 221 830,40 kr varav 189 318,20 utgörs av aktiekapital och resterande 127 032 512,20 kr tas från fritt eget kapital. Indragning av preferensaktier förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag under punkt 13 i dagordningen.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd. Innehavare av preferensaktier är berättigade och skyldiga att få samtliga sina preferensaktier inlösta i enlighet med bolagsordningen och beslut på bolagsstämman. Avstämningsdag för inlösen föreslås bli den 19 juli 2018. Inlösenlikviden förväntas utbetalas den 24 juli 2018. Fr.o.m. denna utbetalningsdag kommer det inte att betalas ut någon vinstutdelning på preferensaktierna.

Efter genomförd inlösen kommer bolaget inte längre ha några utestående preferensaktier. Dessa kommer därför att avnoteras från Nasdaq First North.

I syfte att genomföra ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol föreslår styrelsen att bolagsstämman samtidigt fattar beslut om att återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Genom fondemission ska bolagets aktiekapital ökas med 468 750 kr varvid det belopp som tillförs aktiekapitalet tas från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast tre veckor före bolagsstämman. Övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets webbplats www.hogkullen.se.

Stockholm i juni  2018

Styrelsen

 

Kallelsen och fullmaktsformulär kan laddas ned här: För investerare > Bolagsinformation och Rapporter > Aktuell information och kallelser


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD , 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 17.10 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

Kommuniké från årsstämma i AB Högkullen (publ): beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier

Aktiebolaget Högkullen (publ) höll den 15 juni 2018 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2017, dvs. att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 2,40 kr per preferensaktie (Preferensutdelning). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning.

Avstämningsdagar för rätt till Preferensutdelning ska vara den 25 juli 2018, 25 oktober 2018, 25 januari 2019 samt 25 april 2019, med utbetalning av en fjärdedel av Preferensutdelningen (dvs. 0,60 kr) per utbetalningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen inte ska utgå. Vidare beslutades att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter. För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs till ordinarie styrelseledamöter genom omval Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar Lekander.

Till styrelsens ordförande utsågs Lennart Schuss.

Revisionsbolaget EY, med den auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor, utsågs till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningen ändras dels avseende § 4, Gränserna för aktiekapitalet, dels avseende § 5, Gränserna för antalet aktier. Ändringarna innebär följande nya lydelser.

Ny lydelse i § 4:

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Ny lydelse i § 5, första stycket:

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 stycken.

Inlösen av preferensaktier och fondemission

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 468 750 kr genom indragning av samtliga 9 375 000 utestående preferensaktier av serie A för återbetalning till aktieägarna i enlighet med § 7 i bolagsordningen. Betalning för varje inlöst preferensaktie ska vara 33,60 kr varav 0,05 kr utgör aktiekapital och resterande 33,55 kr tas från fritt eget kapital. Preferensaktier som innehas av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) dras in utan återbetalning. För övriga preferensaktier ska utbetalas sammanlagt ca 127 mkr.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att aktieägarna inte behöver vidta någon åtgärd. Avstämningsdag för inlösen blir den 16 juli 2018. Inlösenlikviden förväntas utbetalas den 23 juli 2018. Efter genomförd inlösen kommer bolaget inte längre ha några utestående preferensaktier. Dessa kommer därför att avnoteras.

Stämman beslutade samtidigt att återställa aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Genom fondemission ökas bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande minskningsbeloppet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 13.35 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.

AB Högkullen (publ) – Delårsrapport jan - mars 2018

Sammanfattning januari-mars 2018

  • Hyresintäkter uppgick till 31,4 Mkr (28,1)

  • Förvaltningsresultat uppgick till 13,0 Mkr (14,2)

  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -9,3 Mkr (51,9)

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,0 Mkr (52,7)

  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 2 170,4 Mkr (2017-12-31 var värdet 2 172,0 Mkr)

Viktiga händelser efter periodens slut

  • I kallelsen till årsstämma i AB Högkullen som publicerades 16 maj 2018 ingår ett förslag till inlösen av samtliga utestående preferensaktier i bolaget. Detta innebär en viss ändring av bolagsordningen och att betalningen för varje inlöst preferensaktie är 33,60 kr. I och med detta kommer även preferensaktien avnoteras från Nasdaq First North.

Nyckeltal

2018

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2015

Ackumulerat Perioden

31-mars

31-dec

30-sept

30-juni

31-mars

31-dec

30-sep

30-juni

31-mars

31-dec

Hyresintäkter Tkr

31 358

118 702

84 939

56 425

28 137

90 902

66 233

43 071

21 103

37 294

Driftnetto Tkr

24 864

98 114

70 579

46 866

23 608

75 971

55 627

35 421

16 732

31 540

Överskottsgrad %

79,3%

82,5%

83,1%

83,1%

83,9%

83,6%

84,0%

82,2%

79,3%

84,6%

Förvaltningsresultat Tkr

12 956

56 798

43 439

28 096

14 160

28 025

36 556

22 432

10 028

20 309

Resultat efter skatt Tkr

14 031

176 755

100 617

82 233

52 677

290 491

282 591

126 800

19 514

74 902

Räntabilitet på
eget kapital %

17,1%

22,5%

14,6%

37,4%

54,9%

50,5%

65,9%

40,8%

0

0

Soliditet %

40,2%

36,9%

33,4%

39,1%

38,0%

27,3%

42,7%

38,8%

34,9%

37,2%

Räntetäckningsgrad ggr

2,7

2,9

2,5

2,6

2,8

2,8

4,2

4,2

0

0

Genomsnittlig ränta per
bokslutsdatum %

2,0%

3,43%

3,80%

2,72%

2,40%

2,4%

2,00%

2,00%

1.96%

1,96%

Belåningsgrad %

51,6%

49,2%

51,6%

52,3%

51,6%

53,2%

47,8%

56,2%

60,8%

57,2%

Uthyrningsbar yta,
tusen kvm

104

104

95

93

93

93

82

79

74

70

Uthyrningsgrad – yta %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Antal fastigheter

200

200

187

186

186

186

161

157

147

143

Redovisat värde Mkr

2 170

2 172

1 987

1 958

1 924

1 864

1 615

1 362

1 211

1 142

Värde per kvm

20 865

20 885

20 916

21 054

20 684

19 984

19 695

17 227

16 374

16 314

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 14.15 CET.

Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) reglerar hjälp och service för personer med funktionsnedsättning. LSS-boenden är oftast mindre grupp- eller serviceboenden med tillgång till professionell assistens. SoL är Socialtjänstlagen (2001:453).

Högkullens preferensaktie (HOGK PREF A) är noterad på First North, Nasdaq Stockholm. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.


Hela delårsrapporten kan laddas ned här