Erbjudandehandling avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 april ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) (”Erbjudandet”). Den 27 april 2017 klargjordes av Samhällsbyggnadsbolaget genom ett pressmeddelande att Erbjudandet formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud för att fullgöra den budpliktsskyldighet som tidigare uppkommit för Bolagets dotterbolag SBB i Norden AB (publ). Samhällsbyggnadsbolaget har idag offentliggjort en erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”).

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsbolagets webbplats (www.sbbnorden.se) och Swedbanks webbplats (www.swedbank.se/prospekt). Erbjudandehandlingen, en förtryckt anmälningssedel och ett förfrankerat svarskuvert kommer att sändas till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB per den 26 maj 2017.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 30 maj 2017 till och med den 28 juli 2017. Förutsatt att acceptfristen avslutas den 28 juli 2017 förväntas utbetalning av vederlag ske under vecka 32, 2017.

Samhällsbyggnadsbolaget förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Samhällsbyggnadsbolaget kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptfristen för Erbjudandet genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. En förlängning av acceptfristen för Erbjudandet kommer inte att försena utbetalningar av vederlag till aktieägare som accepterar Erbjudandet under den initiala acceptfristen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67,
ilija@sbbnorden.se


Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt takeover-reglerna utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 19.45 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Samhällsbyggnadsbolaget i korthet

Samhällsbyggnadsbolaget grundades av Ilija Batljan i mars 2016 med visionen om att bygga upp det bästa nordiska fastighetsbolaget för bostäder och samhällsfastigheter. Bolagets strategi är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder i Sverige och samhällsfastigheter i Norden samt bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete där kassaflödesfastigheter omvandlas till byggrätter för bostäder. Fokus avseende förvärv är fastigheter i attraktiva städer med underliggande tillväxt i Sverige och Norge. Per den 31 mars 2017 uppgick Samhällsbyggnadsbolaget fastighetsbestånd till 675 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om 16,9 miljarder SEK. 65 procent av bolagets fastighetsvärde är per samma datum beläget i Sverige och resterande 35 procent i Norge. Samhällsbyggnadsbolaget har för tillfället 9 anställda och hade under räkenskapsåret 2016 en omsättning om 187 MSEK. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556981-7660, med säte i Stockholms kommun och med adressen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 3, 114 51 Stockholm. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq First North och har kortnamnet SBB B. För mer information, se sbbnorden.se.

Högkullen i korthet

Högkullen är ett fastighetsbolag inriktat på att erbjuda kommuner och privata omsorgsföretag flexibla lösningar för boenden och lokaler för daglig verksamhet med särskild service i Sverige. Fastigheterna inrymmer bostadslägenheter, gemensamma utrymmen samt lokaler för daglig verksamhet och utbildning. Verksamheterna bedrivs av kommuner och enskilda omsorgsföretag utifrån två centrala lagstiftningar; LSS och SoL. Per den 31 december 2016 omfattade beståndet 816 omsorgsfastigheter i 72 kommuner med ett sammanlagt fastighetsvärde om 1,9 miljarder SEK. De två största geografiska marknaderna, mätt i fastighetsvärde, är Stockholmsregionen och Västra Götalands där 33 procent respektive 13 procent av bolagets fastighetsbestånd är beläget. Högkullens preferensaktie är upptagen till handel på Nasdaq First North. För mer information, se hogkullen.se.

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Samhällsbyggnadsbolaget avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Samhällsbyggnadsbolagets och Högkullens kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Samhällsbyggnadsbolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.