Högkullen AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Högkullen (publ) kallar till extra bolagsstämma syftande till att välja ny styrelse med anledning av att bolaget har nya ägare.

Aktieägarna i Aktiebolaget Högkullen (publ), org.nr 559002-5465, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2017 kl. 12.00 hos bolaget på adress Viktor Rydbergsgatan 14, Göteborg.


Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 februari 2017,

dels senast fredagen den 10 februari 2017 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde skriftligen till bolaget på adress: AB Högkullen, c/o Samhällsbyggnadsbolaget, Strandvägen 3, 114 51 Stockholm, Att: Linus Eklund, eller per epost till info@sbbnorden.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmakt i original ska uppvisas senast vid inpassering vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (rösträttsregistrering). Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före fredagen den 10 februari 2017 då sådan registrering ska vara verkställd.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Framläggande och godkännande av dagordning

5. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelse

8. Bolagsstämmans avslutande


Val av styrelse

Följande förslag till ny styrelse har presenterats för bolaget.

Förslaget innebär att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan några suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter har föreslagits Ilija Batljan, Lennart Schuss och Oscar Lekander. Lennart Schuss har föreslagits till styrelsens ordförande.

Stockholm i februari 2017

Styrelsen.

Denna information är sådan information som AB Högkullen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 17.00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), tel 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB grundades 2016 av PhD Ilija Batljan. Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i Samhällsbyggnadsbolaget.