Högkullen förvärvar ytterligare fastigheter från Rikshem

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av ytterligare fem fastigheter. Fyra av fastigheterna är belägna i Stockholm samt en i Botkyrka. Tilläggsaffären från Rikshem stärker Högkullens närvaro i Stockholmsregionen ytterligare.

Fastigheterna inrymmer bostäder och lokaler för verksamhet och utbildning inom LSS och SoL. Den totala uthyrningsbara ytan är 1 263 kvm. Hyresvärdet uppgår till 1,8 Mkr och fastighetsvärdet till 26,1 Mkr.

Den 17 oktober 2016 meddelade Högkullen att bolaget förvärvat 20 omsorgsfastigheter från Rikshem, vilka tillträddes den 15 december.

Denna information är sådan information som AB Högkullen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 16.00 CET.