Högkullen genomför split

AB Högkullen (publ) har förvärvat omsorgsfastigheter för 250 miljoner kronor de senaste 12 månaderna. Det är en tillväxt på cirka 30%.

För att möjliggöra en fortsatt expansion utvärderar bolagets ägare och styrelse flera strategiska alternativ, innefattande en eventuell notering av bolagets stamaktie. Som ett led i detta beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission. Samtidigt beslöts om en uppdelning av bolagets aktie, genom att varje aktie delas upp i tio aktier.

Efter uppdelningen kommer antalet aktier i bolaget öka från 1 937 500 st, varav 937 500 preferensaktier av serie A och 1 000 000 stamaktier, till 19 375 000 st, varav 9 375 000 preferensaktier av serie A och 10 000 000 stamaktier.

Avstämningsdag blir den 19 juli och de nya aktierna kommer att registreras på aktieägarnas konto den 20 juli. Sista dag för handel med preferensaktier före split är den 15 juli 2016. Första dag för handel med preferensaktier efter split är den 18 juli 2016. Preferensaktien handlas då med ny ISIN SE0008679740. Bolagets stamaktie är inte noterad.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.

Ladda ned som pdf: Högkullen genomför split