Högkullen köper LSS-fastigheter på Gotland av Hemsö

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har förvärvat sju LSS-fastigheter av Hemsö. Fastigheterna ligger i fyra orter på Gotland.

Fastigheterna inrymmer LSS-bostäder och har en total uthyrningsbar yta om 2 719 kvm. Hyresvärdet är 2,6 Mkr och fastighetsvärdet drygt 30 Mkr. Region Gotland förhyr samtliga fastigheter med en genomsnittlig kvarvarande kontraktstid på 7,5 år.

”Gotland är ett nytt geografiskt område för Högkullen och vi hoppas så klart få tillfälle att utveckla mer verksamhet där framöver”,  säger Högkullens VD Pär-Ola Mannefred.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.