Högkullen skjuter på distributionen av årsredovisningen för 2015

Högkullen har tidigare kommunicerat att årsredovisningen för 2015 skall presenteras idag.

Styrelsen har idag beslutat senarelägga distributionen av årsredovisningen och att senarelägga årsstämman.

Bakgrunden till beslutet är att styrelsen bedömer att fler analyser behöver göras utifrån de krav som IFRS-redovisningen förutsätter.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.