Högkullen offentliggör notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier

AB Högkullen (publ) (“Högkullen” eller “Bolaget”) har beslutat att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier (”First North Premier”) den 7 december 2016. Bolaget har ansökt om notering på First North Premier och offentliggör härmed villkoren i erbjudandet (“Erbjudandet”). Erbjudandet och noteringen kommer bidra till att bredda Bolagets aktieägarbas samt ge Högkullen tillgång till kapitalmarknaden i syfte att underlätta för Bolagets fortsatta konsolidering av den privata marknaden för LSS- och SoL-bostäder. Högkullens målsättning är att vara Sveriges ledande fastighetsbolag som tillhandahåller omsorgsfastigheter inom LSS och SoL. Stamaktierna kommer att handlas under kortnamnet “HOGK”.

… >>>
Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.