Högkullen offentliggör prospekt avseende notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier

Tidigare idag offentliggjorde AB Högkullen (publ) (“Högkullen” eller “Bolaget”) att styrelsen och ägarna av Bolaget har beslutat att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier den 7 december 2016. Prospektet avseende noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och såväl prospektet som anmälningssedlar kan erhållas från SEBs kontor samt beställas från Högkullen. Prospektet finns även tillgängligt på Högkullens hemsida (www.hogkullen.se), ABG Sundal Colliers hemsida under sektionen ”ongoing transactions” (www.abgsc.com), SEB:s hemsida (www.sebgroup.com/prospectuses), samt Nordnets hemsida (www.nordnet.se). Anmälningssedel kommer också finnas tillgänglig på Högkullens och SEB:s ovan nämnda hemsidor. Anmälan kan även göras via Nordnet. För ytterligare information hänvisas till prospektet.

För tillgång till ytterligare information om Erbjudandet och prospektet följ länken: hogkullen.se/for-investerare/prospekt-stamaktier-disclaimer/

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är Global Coordinator i samband med Erbjudandet. Wigge & Partners är legala rådgivare till Bolaget. Baker & McKenzie är legala rådgivare till Global Coordinator. Avanza är Certified Adviser åt Bolaget.

För ytterligare information, vänligen besök www.hogkullen.se eller kontakta:

Pär-Ola Mannefred, VD, 0705-12 70 17

Denna information

Denna information är sådan information som Högkullen är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016 kl. 18:00 CET.

Viktig information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudande avseende värdepapprena som beskrivs i detta meddelande kommer att lämnas genom det i meddelandet omnämnda prospektet. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet, ”Prospektdirektivet”). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktas enbart till kvalificerade investerare i de medlemsstater såsom de anges i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla erbjudandet utan att ett godkänt prospekt i sådana medlemsstater i EES.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat material som avser de värdepapper som beskrivs häri enbart till personer som är (i) professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) kapitalstarka företag och andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Högkullen anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför Högkullens kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan särskilt meddelande därom.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.