• Visa alla
  • Högkullens Regulatoriska information
  • Information från SBB

Avstämningsdag för inlösen av preferensaktier ändrad till 20 juli 2018

Den 18 juli 2018 beslutade årsstämman i Aktiebolaget Högkullen (publ) (”Bolaget” eller ”Högkullen”) att lösa in samtliga 9 375 000 utestående Preferensaktier (”Indragningen”) i enlighet med § 7 i Bolagets bolagsordning. Den 18 juli 2018 har ansökan skickats till Bolagsverket för att registrera Indragningen. Årsstämman i Bolaget har beslutat om avstämningsdag den 19 juli 2018, [...]

Kommuniké från årsstämma i AB Högkullen (publ): beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier

Aktiebolaget Högkullen (publ) höll den 18 juli 2018 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen [...]

Kallelse till ny Årsstämma 18 juli 2018

Ny årsstämma i AB Högkullen (publ) Då det i efterhand uppmärksammats att det uppstått ett tekniskt fel i samband med kallelsen till den årsstämma som hölls i AB Högkullen (publ) den 15 juni 2018 har styrelsen beslutat att kalla till årsstämman på nytt. Den nya kallelsen framgår nedan. Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Högkullen (publ) [...]

Kommuniké från årsstämma i AB Högkullen (publ): beslut om inlösen av samtliga utestående preferensaktier

Aktiebolaget Högkullen (publ) höll den 15 juni 2018 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen [...]

AB Högkullen (publ) – Delårsrapport jan - mars 2018

Sammanfattning januari-mars 2018 Hyresintäkter uppgick till 31,4 Mkr (28,1) Förvaltningsresultat uppgick till 13,0 Mkr (14,2) Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -9,3 Mkr (51,9) Periodens resultat efter skatt uppgick till 14,0 Mkr (52,7) Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 2 170,4 Mkr (2017-12-31 var värdet 2 172,0 Mkr) Viktiga händelser efter periodens slut I kallelsen till årsstämma i [...]

AB Högkullen (publ) kallar till årsstämma med förslag om inlösen av samtliga utestående preferensaktier

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Högkullen (publ) Aktieägarna i Aktiebolaget Högkullen (publ), org.nr 559002-5465, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 juni 2018 kl. 13.00 hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, 7 tr, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen [...]

AB Högkullen (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns från och med idag (30 april 2018) tillgänglig här: För investerare > Bolagsinformation och Rapporter > Årsredovisningar För ytterligare information, vänligen kontakta: Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda portfölj med omsorgsfastigheter inom LSS/SoL. Sedan den 16 januari 2017 är Högkullen [...]

AB Högkullen (publ) – Bokslutskommuniké 2017 – komplettering

Komplettering av pressmeddelande publicerat den 28 februari 2018 kl 08:00 Pressmeddelandet kompletteras med information för det fjärde kvartalet 2017. Sammanfattning januari-december 2017 Hyresintäkter uppgick till 118,7 Mkr (90,9) Förvaltningsresultat uppgick till 56,8 Mkr (28) Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 170,4 Mkr (348,5) Periodens resultat efter skatt uppgick till 176,8 Mkr (290,5) Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick [...]

AB Högkullen (publ) – Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning januari-december 2017 Hyresintäkter uppgick till 118,7 Mkr (90,9) Förvaltningsresultat uppgick till 56,8 Mkr (28) Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 170,4 Mkr (348,5) Periodens resultat efter skatt uppgick till 176,8 Mkr (290,5) Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 2 172,0 Mkr (1 864,5) Under året har 14 fastigheter (43) förvärvats till ett värde om 108 Mkr (395) Viktiga händelser [...]

AB Högkullen (publ) – Delårsrapport jan - sept 2017

Sammanfattning januari-sept 2017 Hyresintäkter uppgick till 84.9 Mkr (66,2) Förvaltningsresultat uppgick till 43,4 Mkr (36,6) Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 86,5 Mkr (325,3) Periodens resultat efter skatt uppgick till 100,6 Mkr (282,6) Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1 986,7 Mkr (1 615,0) Viktiga händelser under perioden 13 januari 2017 förvärvades Laholm Allarp 2:50, en tomt som skall [...]

AB Högkullen (publ) – Delårsrapport jan - juni 2017

Sammanfattning januari-juni 2017 Hyresintäkter uppgick till 56,4 Mkr (43,1) Förvaltningsresultat uppgick till 28,1 Mkr (22,4) Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 77,9 Mkr (140,8) Periodens resultat efter skatt uppgick till 82,2 Mkr (126,8) Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1 957,6 Mkr (1 361,9) Händelser efter periodens utgång Den 14 augusti 2017 förvärvades en LSS fastighet av Ambea Fastighets Holding AB. [...]

Samhällsbyggnadsbolaget offentliggör utfall i budpliktsbudet till samtliga preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen

För att läsa pressmeddelandet (och ladda ned det), måste du först godkänna villkoren. Klicka på länken nedan och följ anvisningarna i texten. Läs mer på SBBs webbplats >>>

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Högkullen (publ)

Aktiebolaget Högkullen (publ) höll den 29 juni 2017 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen [...]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Samhällsbyggnadsbolaget" eller "Bolaget") höll extra bolagsstämma den 30 juni 2017, varvid följande beslut fattades i enlighet med styrelsens förslag. Beslut om vinstutdelning Stämman beslutade att Bolagets resultat enligt den vid årsstämman den 27 april 2017 fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med följande. Vinstutdelning ska lämnas till ägarna av preferensaktier [...]

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Högkullen (publ)

Aktieägarna i Aktiebolaget Högkullen (publ), org.nr 559002-5465, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 kl. 13.00 hos bolaget på adress Arkivgatan 9D, Göteborg. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 22 juni 2017, dels senast torsdagen den 22 [...]

Erbjudandehandling avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen offentliggjord

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet […]

Högkullen offentliggör värderingsutlåtande avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud

Detta pressmeddelande offentliggörs av styrelsen för AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) i enlighet punkten IV.3 i takeover-reglerna utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”takeover-reglerna”). Bakgrund Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) lämnade den 18 april 2017 ett erbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen (”Erbjudandet”). Den 27 april 2017 klargjordes av Samhällsbyggnadsbolaget att Erbjudandet formellt [...]

AB Högkullen (publ) – Delårsrapport jan - mars 2017

Sammanfattning januari-mars 2017 Hyresintäkter uppgick till 28,1 Mkr (21,1) Förvaltningsresultat uppgick till 14,2 Mkr (10,0) Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 51,9 Mkr (15,6) Periodens resultat efter skatt uppgick till 52,7 Mkr (19,5) Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1 923,6 Mkr (1 211,7) Viktiga händelser under första kvartalet 13 januari 2017 förvärvades Laholm Allarp 2:50, en tomt som skall bebyggas [...]

AB Högkullen (publ) ändrar datum för årsstämma och publicerar årsredovisning för 2016

AB Högkullen (publ) ändrar datum för årsstämma till 29 juni 2017 istället för som tidigare kommunicerats 16 juni 2017. Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: hogkullen.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ilija Batljan, VD, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se Högkullen grundades 1992 och är idag Sveriges största privatägda [...]

Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning januari-december 2016 Hyresintäkter uppgick till 90,9 mkr ( 37,3) Förvaltningsresultat uppgick till 28 mkr (20,3) Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 348,9 mkr (67,5) Periodens resultat efter skatt uppgick till 290,5 mkr (74,9) Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 1864,5 mkr (1142,8) Under perioden har 43 fastigheter (16) förvärvats till ett värde om 395 mkr (138) [...]

Rättelse till pressmeddelandet ” AB Högkullen (publ) har valt ny styrelse och VD”

I pressmeddelandet ”AB Högkullen (publ) har valt ny styrelse och VD” som skickades ut den 16 februari 2017 saknades bland annat en presentation av de valda styrelseledamöterna. Nedan återfinns det kompletterade och reviderade pressmeddelandet. AB Högkullen (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma Vid extra bolagsstämma i AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) den 16 februari 2017 beslutades i [...]

Högkullen AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Högkullen (publ) kallar till extra bolagsstämma syftande till att välja ny styrelse med anledning av att bolaget har nya ägare. Aktieägarna i Aktiebolaget Högkullen (publ), org.nr 559002-5465, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2017 kl. 12.00 hos bolaget på adress Viktor Rydbergsgatan 14, Göteborg. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: [...]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har idag tillträtt AB Högkullen (publ)

Högkullens stamaktieägare ingick avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) den 5 december 2016 om att sälja samtliga utestående stamaktier i Högkullen till SBB. Avtalet fullföljdes idag som planerat. Preferensaktien i Högkullen påverkas inte av Transaktionen och kommer initialt fortsätta att vara noterad på Nasdaq First North Stockholm. Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget [...]

Högkullen förvärvar ytterligare fastigheter från Rikshem

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av ytterligare fem fastigheter. Fyra av fastigheterna är belägna i Stockholm samt en i Botkyrka. Tilläggsaffären från Rikshem stärker Högkullens närvaro i Stockholmsregionen ytterligare. Fastigheterna inrymmer bostäder och lokaler för verksamhet och utbildning inom LSS och SoL. Den totala uthyrningsbara ytan är 1 263 kvm. Hyresvärdet uppgår [...]

Högkullen återkallar erbjudandet om notering av stamaktier med anledning av att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingått avtal om att förvärva bolaget

Den 24 november 2016 offentliggjorde AB Högkullen (publ) (”Högkullen” eller ”Bolaget”) ett erbjudande till allmänheten att förvärva stamaktier i samband med en notering på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) med planerad första dag för handel den 7 december 2016. Med anledning av att Högkullens stamaktieägare (”Ägarna”) den 5 december 2016 ingått avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i […]

Högkullen offentliggör prospekt avseende notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier

Tidigare idag offentliggjorde AB Högkullen (publ) (“Högkullen” eller “Bolaget”) att styrelsen och ägarna av Bolaget har beslutat att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier den 7 december 2016. Prospektet avseende noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och såväl prospektet som anmälningssedlar kan erhållas från SEBs kontor samt beställas från Högkullen. Prospektet […]

Högkullen offentliggör notering av stamaktier på Nasdaq First North Premier

AB Högkullen (publ) ("Högkullen" eller "Bolaget") har beslutat att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier (”First North Premier”) den 7 december 2016. Bolaget har ansökt om notering på First North Premier och offentliggör härmed villkoren i erbjudandet ("Erbjudandet"). Erbjudandet och noteringen kommer bidra till att bredda Bolagets aktieägarbas samt ge Högkullen tillgång till [...]

Per Granath förvärvar stamaktier i Högkullen

Styrelseledamoten i AB Högkullen (publ) Per Granath har den 28 oktober förvärvat stamaktier av bolagets huvudägare. Per Granath förvärvar, genom bolag, 10% av befintliga stamaktier från Claes Nordström och VD Pär-Ola Mannefred. Efter förvärvet kommer Claes Nordström och Pär-Ola Mannefred inneha 42,22 respektive 4,22 procent av kapitalet. Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är [...]

Högkullen förvärvar från Rikshem

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av tjugo omsorgsfastigheter från Rikshem. Fastigheterna ligger i Stockholm, Upplands Väsby, Upplands Bro, Haninge, Nykvarn, Norrtälje, Vallentuna och Österåker. Fastigheterna inrymmer bostäder och lokaler för verksamhet och utbildning inom LSS och SoL. Den totala uthyrningsbara ytan är 9 883 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 14 Mkr och fastighetsvärdet 210 Mkr. Sexton [...]

Högkullen förvärvar fler fastigheter av Ambea

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av ytterligare fyra LSSfastigheter av Ambea. Fastigheterna ligger i Järfälla, Västervik, Höör och Laholm. Fastigheterna Järfälla, Västervik och Höör inrymmer LSS-bostäder och verksamhetslokaler inom LSS och SoL. På fastigheten i Laholm skall ett nytt LSS-boende uppföras. Den totala uthyrningsbara ytan är 2 075 kvm. Hyresvärdet uppgår till ca. 4,3 Mkr [...]

Högkullen genomför split

AB Högkullen (publ) har förvärvat omsorgsfastigheter för 250 miljoner kronor de senaste 12 månaderna. Det är en tillväxt på cirka 30%. För att möjliggöra en fortsatt expansion utvärderar bolagets ägare och styrelse flera strategiska alternativ, innefattande en eventuell notering av bolagets stamaktie. Som ett led i detta beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission. Samtidigt beslöts om [...]

Högkullen köper LSS-fastigheter på Gotland av Hemsö

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har förvärvat sju LSS-fastigheter av Hemsö. Fastigheterna ligger i fyra orter på Gotland. Fastigheterna inrymmer LSS-bostäder och har en total uthyrningsbar yta om 2 719 kvm. Hyresvärdet är 2,6 Mkr och fastighetsvärdet drygt 30 Mkr. Region Gotland förhyr samtliga fastigheter med en genomsnittlig kvarvarande kontraktstid på 7,5 år. ”Gotland är ett nytt geografiskt område för [...]

Högkullen förvärvar LSS-fastigheter från Frösunda Omsorg

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har genom dotterbolaget LSS Bostäder Sverige AB tecknat avtal om förvärv av tre LSS-fastigheter. Fastigheterna ligger i Linköping, Lycksele och Täby. Säljare är Frösunda Omsorg. Fastigheterna inrymmer bostäder och har en total uthyrningsbar yta om 1 423 kvm. Hyresvärdet är 1,3 Mkr och fastighetsvärdet cirka 20 Mkr. Hyresavtal på 12 år har tecknats med Frösunda Omsorg AB. ”Vi är glada att få ytterligare ett av Sveriges ledande omsorgsföretag som hyresgäst. Behovet av LSS-bostäder är stort och vi har ambitionen att växa med våra hyresgäster, såväl omsorgsföretagen som kommunerna”, säger Pär-Ola Mannefred, VD för Högkullen. Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt [...]

Högkullens årsstämma valde in Per Granath och Kristina Alvendal i styrelsen

AB Högkullen (publ) höll under fredagen årsstämma i Göteborg. Stämman valde Per Granath och Kristina Alvendal till nya styrelseledamöter. Thomas Kjessler, Per-Olof Persson och bolagets VD, Pär-Ola Mannefred omvaldes som styrelseledamöter. Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av stamaktier. Vidare beslöts om ändring av bolagsordningen såtillvida att gränserna för antalet aktier som får ges ut i bolaget ökas [...]

Årsredovisning för AB Högkullen (publ) publiceras idag

Högkullen presenterar idag årsredovisningen för 2015. I jämförelse med den bokslutskommuniké som lämnades den 25 februari föreligger skillnader som förklaras i det följande. Värdeförändringar för fastigheter i bokslutet 30 juni 2015 har räknats om och anpassats till IFRS då det bokslutet inte upprättats i enlighet med IFRS. Beslut om att tillämpa IFRS togs under hösten. [...]

Högkullen skjuter på distributionen av årsredovisningen för 2015

Högkullen har tidigare kommunicerat att årsredovisningen för 2015 skall presenteras idag. Styrelsen har idag beslutat senarelägga distributionen av årsredovisningen och att senarelägga årsstämman. Bakgrunden till beslutet är att styrelsen bedömer att fler analyser behöver göras utifrån de krav som IFRS-redovisningen förutsätter. Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Ladda ned som pdf: Högkullen skjuter på distributionen av årsredovisningen för 2015

Per Granath och Kristina Alvendal föreslås till Högkullens styrelse

Kallelse till AB Högkullen (publ)’s årsstämma den 27 maj publiceras den 29 april. Till stämman föreslås att Per Granath och Kristina Alvendal väljs till nya styrelseledamöter. Per Granath har erfarenhet av omsorgssektorn bland annat som mångårig VD i Humana, där han alltjämt är styrelseledamot. Kristina Alvendal var borgarråd med ansvar för bostads-, fastighets- och stadsbyggnadsfrågor i Stockholms Stad mellan [...]

Högkullen förvärvar tre LSS-fastigheter

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av tre LSS-fastigheter. Fastigheterna ligger i Kalmar och Hörby. Säljare är Elia i Kalmar. Fastigheterna inrymmer LSS-bostäder samt lokaler för daglig verksamhet och har en total uthyrningsbar yta om 1 648 kvm. Hyresvärdet är 2,4 Mkr och fastighetsvärdet cirka 26 Mkr. Fastigheterna hyrs av Kalmar kommun och [...]

Högkullen förvärvar Ambea­-fastighet i Skaraborg

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av en omsorgsfastighet i Skara. Säljaren är ett dotterbolag till Ambea. Fastigheten, som består av tre separata byggnader, ligger i centrala Skara och inrymmer bostäder, lokaler för omsorg och terapi samt personalutrymmen. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 2 100 kvm. Hyresvärdet är nära 2 Mkr och fastighetsvärdet cirka 23 Mkr. Fastigheten hyrs i sin helhet ut till dotterbolaget till Ambea med en kontraktstid på 15 år. Tillträde sker i februari. ”Vi har redan 16 omsorgsfastigheter i Skaraborgsområdet så den aktuella fastigheten passar väl in i vårt bestånd, både vad avser geografi och verksamhetsinriktning”, säger Pär-Ola Mannefred, VD på AB Högkullen (publ). Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Ladda ned som pdf: Högkullen förvärvar Ambea-fastighet i Skaraborg

Residenset förändrar ägandet i Högkullen

Ägarna av Residenset AB – Claes Nordström och Pär-Ola Mannefred – har flyttat ägandet av stamaktierna i AB Högkullen (publ) från Residenset till sina respektive ägarbolag. Nordström och Mannefred äger alltjämt samtliga stamaktier i Högkullen. Förändringen är ett led i planeringen inför en notering av Högkullens stamaktie och ägarna vill skilja ägandet i Högkullen från [...]

Högkullen förvärvar åtta fastigheter i Småland

Högkullens Omsorgsfastigheter AB har tecknat ett avtal om förvärv av åtte fastigheter i Småland. Säljare är ett lokalt bygg- och fastighetsföretag. Fastigheterna ligger i Växjö, Ljungby, Vaggeryd och Värnamo och inrymmer LSS-bostäder och lokaler för omsorg och utbildning. Den lokala uthyrningsbara ytan uppgår till 3.800 kvm. Hyresvärdet uppgår till 4,9 Mkr och fastighetsvärdet till runt [...]

AB Högkullen (publ) höll årsstämma i Stockholm

AB Högkullen (publ) höll idag årsstämma i Stockholm. Årsstämman beslöt om utdelning till preferensaktieägarna med 22,47 kronor per preferensaktie av serie A, totalt 21 065 625 kronor. Utbetalningen av utdelningen på preferensaktie skall enligt bolagsordningen ske kvartalsvis. Första utbetalning, 10,47 kronor per aktie, sker den 28 oktober. Ingen utdelning lämnas till bolagets stamaktieägare. Stämman beslöt [...]

Inför årsstämma i AB Högkullen (publ)

AB Högkullen (publ) publicerar idag årsredovisningen för perioden 2 februari till 30 juni 2015. Kallelsen till årsstämman publicerades den 11 september. Stämman äger rum den 14 oktober 2015, kl. 14, på Wigge & Partners Advokat ABs kontor, Birger Jarlsgatan 25, 111 54 Stockholm. Årsstämman föreslås besluta om utdelning till preferensaktieägarna med 22,47 kronor per preferensaktie [...]

Högkullen förvärvar fem omsorgshus av Ambea

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av fem fastigheter av Ambea. Fastigheterna ligger i Stockholmsområdet, Linköping, Härnösand och i Boden och inrymmer LSS-bostäder, HVB-hem och lokaler för daglig verksamhet. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 6 900 kvm och kontraktstiderna 10 år. Fastighetsvärdet uppgår till 60 Mkr. ”Ambea är ett av landets ledande [...]

Stockholm Corporate Finance’s Fastighetsdag

VD Pär-Ola Mannefred i videopresentation av AB Högkullen (publ).

Högkullen förvärvar fem gruppbostäder i Borås och Vallentuna

Högkullen Omsorgsfastigheter AB har förvärvat fem gruppbostäder i Borås och Vallentuna. Fastigheterna inrymmer 29 LSS-bostäder och gemensamma lokaler, totala uthyrningsbara ytan uppgår till 1 996 kvm. Den genomsnittliga kontraktstiden 5,7 år. Fastighetsvärdet uppgår till 26 Mkr. Ladda ned som PDF: Högkullen förvärvar fem gruppbostäder i Borås och Vallentuna

Bilder från AB Högkullens introduktion på First North

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek. Visa som bildspel genom att klicka på “Play-knappen” uppe till höger i bilden (när du öppnat bilden i större storlek). [inpost_gallery thumb_width=”250″ thumb_height=”250″ post_id=”1007″ thumb_margin_left=”5″ thumb_margin_bottom=”5″ thumb_border_radius=”2″ thumb_shadow=”0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)” js_play_delay=”5000″ id=”” random=”0″ group=”0″ border=”” type=”yoxview” show_in_popup=”0″ album_cover=”” album_cover_width=”200″ album_cover_height=”200″ popup_width=”800″ […]

NASDAQ godkänner AB Högkullen (publ) för handel på First North

NASDAQ OMX Stockholm AB beslöt under gårdagen att Aktiebolaget Högkullens preferensaktier ska upptas till handel på First North. Första handelsdag är 1 juli. Preferensaktien handlas under kortnamnet HOGK PREF A. Avanza Bank är bolagets Certified Advisor.   För mer information kontakta: Pär-Ola Mannefred, VD, 0705-127017   Ladda ned pressrelease som pdf här

Residenset AB förvärvar Sveriges största LSS-portfölj

Göteborgsbaserade Residenset AB förvärvar Högkullen Omsorgsfastigheter AB tillsammans med en grupp svenska investerare. Säljare är Sveafastigheters Fond III. Högkullen grundades 1992 och förvärvades av Residenset för tio år sedan. De tre senaste åren har Sveafastigheters tredje fond varit huvudägare och fastighetsbeståndet vuxit till att idag omfatta 124 gruppbostäder i 50 kommuner runt om i landet. […]