Högkullens årsstämma valde in Per Granath och Kristina Alvendal i styrelsen

AB Högkullen (publ) höll under fredagen årsstämma i Göteborg.

Stämman valde Per Granath och Kristina Alvendal till nya styrelseledamöter. Thomas Kjessler, Per-Olof Persson och bolagets VD, Pär-Ola Mannefred omvaldes som styrelseledamöter.

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av stamaktier. Vidare beslöts om ändring av bolagsordningen såtillvida att gränserna för antalet aktier som får ges ut i bolaget ökas till lägst 19 375 000 och högst 77 500 000. Det beslöts samtidigt om uppdelning av bolagets aktie, genom att varje aktie delas upp i tio aktier. Efter uppdelningen kommer antalet aktier i bolaget öka från 1 937 500 st, varav 937 500 preferensaktier av serie A och 1 000 000 stamaktier, till 19 375 000 st, varav 9 375 000 preferensaktier av serie A och 10 000 000 stamaktier. Ändringarna genomförs som ett led i förberedelserna för en notering av bolagets stamaktie.

Informationen är sådan som AB Högkullen (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.